Facebook Pixel
header-logo2.png Planning Alerts
Search

62 results Page 1 of 7

Gwynedd > C21/0674/00/DT

Adeiladu estyniad deulawr, ymestyn 'lean to' cefn, ail fodelu ffenestri gromen, codi lefel teras, porth ochr newydd Erection of two storey extension, enlargement of rear lean to, re-modelling of dormers, raising of terrace level, new side porch

Hillcroft, Llanaber, Barmouth, Gwynedd, LL42 1YP

In Progress

2nd August 2021

Gwynedd > C21/0715/39/DT

Ymgorffori adeilad capel segur yn rhan o'r  tŷ cyswllt. Inocorperartion of attached redundant chapel building into house

Carmel Chapel Lôn Coed Y Fron, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SF

In Progress

29th July 2021

Gwynedd > C21/0662/39/DT

Gosod dau nen-oleuadau cefn  Install two rear roof lights

Minffordd, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LH

In Progress

28th July 2021

Gwynedd > C21/0726/10/LL

Cais ar gyfer creu maes parcio gorlif ar gyfer ymwelwyr / Proposed formation of overflow visitor car park 

Land Adjacent To Aber Inn, Abergwyngregyn, LL33 0LB

In Progress

28th July 2021

Gwynedd > C21/0719/11/DT

Cais ar gyfer codi estyniad un llawr i gefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension to rear of dwelling

2 Bryn Berllan, Bangor, Gwynedd, LL57 2BQ

In Progress

28th July 2021

Gwynedd > C21/0716/20/DT

Codi estyniad i gefn llawr cyntaf yr eiddo / Erection of extension to rear of the property's first floor

18 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PA

In Progress

27th July 2021

Gwynedd > C21/0727/26/LL

Cais ar gyfer ymestyn cwrtil preswyl a chodi modurdy (Cynlluniau diwygiedig i'r hyn wrthodwyd o dan gais gyfeirnod C21/0238/26/LL) / Application for the extension of residential curtilage and erection of garage (Revised plans to those refused under applica

Bryn Eden, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SG

In Progress

27th July 2021

Gwynedd > C21/0704/23/LL

Lleoli dau ddosbarth symudol ar iard gefn Ysgol Brynrefail er mwyn darparu 3 ystafell ddosbarth ychwanegol am gyfnod o 5 mlynedd/Sitting of two portable classrooms on the school yard at Ysgol Brynrefail for 5 years. 

Cyngor Gwynedd, Brynrefail School Ffordd Crawia, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD

In Progress

26th July 2021

Gwynedd > C21/0702/39/TC

Defnyddio tir fel safle carafannau teithiol a phebyll ar gyfer hyd at 40 uned rhwng 20 Mawrth a 31 Hydref (yn gynnwysiedig). Use of land as a touring caravan and camping site for up to 40 units between 20 March and 31 October (inclusive).

Gwel Y Môr Caravan Site, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UD

In Progress

26th July 2021

Gwynedd > C21/0713/39/LL

Dymchwel siale presennol a chodi ty newydd deulawr yn ei le Demolition of an existing chalet and erection of a new two storey dwelling in its place

Chalet, Benarfryn Bungalow Lôn Rhoslyn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BA

In Progress

26th July 2021

Construction leads delivered to your inbox

Receive contact details for future construction projects in your selected area.