Facebook Pixel
header-logo2.png Planning Alerts
Search

73 results Page 1 of 8

Gwynedd > C22/0427/45/DT

Cyfnewid ac ymestyn estyniad unllawr presennol Replace and enlarge existing single storey extension

Trefodfel Ala Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL

13th May 2022

Gwynedd > C22/0430/16/DT

Dymchwel rhan o estyniadau presennol a codi estyniad deulawr ar gyfer ystafelloed byw, llofft a ystafell molchi ychwanegol Demolition of part of existing extensions and erection of a two storey extension for living rooms,  bedroom and

Arfon House Lôn Y Grug, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4EQ

12th May 2022

Gwynedd > C22/0407/35/DT

Estyniad unllawr to fflat gyda balconi ar y llawr cyntaf Single storey flat roof extension with balcony on first floor

Nant Y Glyn Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LD

12th May 2022

Gwynedd > C22/0433/03/LL

Adeiladu annedd newydd gyda gwaith draenio a tirlunio cysylltiedig Erection of new dwelling and associated drainage and landscaping works

Minffordd Oakeley Square, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3PU

12th May 2022

Gwynedd > C22/0443/39/LL

Creu llecynnau parcio oddiar y stryd ynghyd a chroesfan palmant/Creation of off street parking with a pavement crossing.

Bronwydd High Street, Abersoch, Gwynedd, LL53 7DS

12th May 2022

Gwynedd > C22/0354/24/DA

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C21/0953/24/LL er mwyn newid rhan o orffeniad blaen a chefn y ty annedd / Application for a non-material amendment to planning permission reference C21/0953/24/LL to amend part of the

Tir Ger / Land By Dunedin, Rhosgadfan, Caernarfon, LL54 7ET

11th May 2022

Gwynedd > C22/0374/40/RA

Cais i rhyddhau amod 3 (manylion golau) a 4 (manylion draeniau) ar ganiatad rhif C22/0065/40/LL. Application to discharge condition 3 (light details) and 4 (drainage details) on planning permission number C22/0065/40/LL.

Hufenfa De Arfon Cyf, South Caernarfon Creameries, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SB

11th May 2022

Gwynedd > C22/0442/39/DT

Addasiadau ac estyniadau bwriedig/ Proposed alteration and extension

Haven, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BN

11th May 2022

Gwynedd > C22/0440/38/CC

Gwaith i goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed gan gynnwys torri un goeden a gwaith tocio ar goeden arall.  Works to trees subject to a Tree Preservation Order including felling of one tree and pruning work on another tree

Stad Glyn Y Marian, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TW

11th May 2022

Gwynedd > C22/0434/40/DT

Dymchwel estyniad cefn presennol ac hodi estyniad unllawr newydd yn ei le. /  Demolition of existing rear extension and replace with new single storey extension.

Tŷ'n Rhos, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NH

10th May 2022

Construction leads delivered to your inbox

Receive contact details for future construction projects in your selected area.